Nieuws over onze input in de Kabwe Open Community school tussen 2009-2013

De school die wij met onze vzw sinds 2007 ondersteunen, doet het erg goed. Het feit dat haar leerlingenaantal blijft toenemen en dat ze erin slaagt om geld in te zamelen voor de bouw van extra klaslokalen en sanitaire voorzieningen, is eindelijk ook de Zambiaanse regering opgevallen. Tot oktober 2009 werkten er 24 community teachers in de school, leerkrachten die door de ouders en onze vzw werden betaald. De school kreeg tot die tijd maar 2 leerkrachten betaald door de overheid. Het aantal leerlingen is ondertussen echter gestegen tot meer dan 1250 en er zijn 2 klassen Grade 8 bijgekomen met plaats voor nog eens 100 leerlingen. In 2009 slaagde 65 % voor het examen om van Grade 7 naar Grade 8 tegaan. Naar Afrikaanse normen is dat een bemoedigend hoog cijfer en het bewijs dat er op een goed niveau lesgegeven wordt in KOCS.

De Zambiaanse overheid heeft dan ook besloten om de lonen uit te betalen van 10 leerkrachten. Dat had tot gevolg dat er afscheid moest genomen worden van 12 community teachers. Dat lijkt erg hard, maar het niveau van de gesubsidieerde onderwijzers ligt wel hoger. Het zijn beter opgeleide leerkrachten en bovendien moet de loonlast niet meer gedragen worden door de Makululu compound. Doordat onze bijdrage naar de school toe kan verminderd worden nu meer leerkrachten officieel betaald worden, komen er middelen vrij die we zouden kunnen besteden aan het opstarten van medische ondersteuning voor de schoolkinderen.

Gilberte heeft contact opgenomen met Jan Coenen van het Tropisch Instituut in Antwerpen en met Stefan van der Borght die in Kongo werkzaam is. Beiden hebben ervaring met geneeskunde in de tropen. We hebben hen gevraagd of het haalbaar is om een medische post uit te bouwen in de school zelf. Beiden stonden wat huiverig tegenover het idee omdat het kostenplaatje enorm op zou kunnen lopen. Beter samen te werken met het Health Centre in de compound en daar uren "kopen" waarin het medische centrum speciaal open is voor de leerlingen van de school Onze VZW zou dan de uren van de medische staf betalen die de kinderen verzorgen en de medicijnen, vaccins enz. 

We namen contact op met Dr. Chibende, verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in de provincie en Dr. Kabalo, verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in Kabwe. Dit contact leverde geen bevredigende resultaten. We besloten dus om geen nieuw gezondheidscentrum op te richten in Makululu om de eenvoudige reden dat we dit nieuwe centrum niet kunnen inbedden in de bestaande structuren. Het zou voor ons niet vol te houden zij op lange termijn om een nieuw centrum in de school logistiek voldoende te ondersteunen.

 

Anno 2014-2015

De school is inmiddels erkend door de Zambiaanse overheid. Ze wordt geleid door een Zambiaanse directie in samenspraak met de oudergemeenschap. Roadia Mashu is een gepassioneerde vrouw die trots is op haar school, op haar compound, op haar leerkrachten en vooral op haar kinderen.

De school groeit nog steeds. Momenteel volgen ongeveer 1.300 kinderen er les. De meeste van deze kinderen hebben één of beide ouders verloren door AIDS. Het is dankzij de Open Community School dat zij de kans krijgen om een opleiding te volgen. Dit zou niet mogelijk zijn in andere scholen omdat zij het schoolgeld en een uniform niet kunnen betalen. De naam veranderde sinds de erkenning van Kabwe Open Community School naar Makululu C Basic school.

Dankzij de erkenning worden gediplomeerde leerkrachten toegewezen aan de school. Ondanks dit blijft het gebrek aan voldoende leerkrachten bestaan. Momenteel verzorgen een 50-tal leerkrachten het onderwijs voor 1300 kinderen. Naast de gediplomeerde leerkrachten trekt Rodia, de directrice, extra vrijwilligers aan om les te geven. Deze vrijwilligers hebben geen betaalde job, hebben een wens om leraar te worden maar kunnen hun opleiding tot leerkracht niet altijd zelf betalen. Door hen een loon te geven, vermijden we dat zij de school verlaten voor een andere betaalde job. Door de opleiding mee te financieren, werken we aan een betere kwaliteit van de lesgevers.

De school is op de huidige locatie sinds 1999. De oudste klaslokalen waren aan renovatie toe: vloeren die putten vertonen, borden die nog nauwelijks beschrijfbaar zijn, banken die stuk zijn... Daarnaast brengt de enorme toename van de schoolpopulatie ook een gebrek aan leerboeken en didactisch materiaal mee. De vzw KOCS Steungroep Zambia ondersteunt de school extra door het financieren van de aankoop van les- en opleidingsmateriaal en het uitvoeren van renovatiewerken, en blijft de lonen en de opleidingen van leerkrachten sponsoren. De financiering van de opleidingen biedt de vrijwillige leerkrachten de ontbrekende middelen om hun opleiding tot gediplomeerd leerkracht te voleindigen. Zo kunnen zij op termijn in aanmerking komen voor een erkenning en een bezoldiging van de overheid.

Het effect van de financiering van de opleidingen is inmiddels al merkbaar: het aantal vrijwillige leerkrachten dat via vzw KOCS een loon ontvangt is verminderd van 9 naar 6… Het maandloon van vrijwillige leerkrachten werd ook opgetrokken van € 88,00 per maand naar € 100,00. In 2007 toen we met ons project startten, betaalden we de leerkrachten € 60,00 per maand.

1. Maandelijkse lonen op jaarbasis: 6.000,00 euro 2

2. Collegegeld voor de lerarenopleiding voor 3 trimesters: 1.256,10 euro

3. Academische vervolmaking voor 1 leerkracht: 251,22 euro

4. Didactisch materiaal, leerboeken en klasmeubilair: 1.884,15 euro; het grootste bedrag daarvan (1.256,10 euro) ging naar handboeken.

5. Het renoveren van de bestaande gebouwen en infrastructuur. Zo zijn er overal schilderwerken uitgevoerd, zijn bijna alle klasvloeren gerenoveerd en de schoolborden hersteld: 5.024,40 euro

Onze duurzame vorm van steun past perfect in de lange-termijn-visie van de vzw KOCS. Het ultieme doel van de vzw is en blijft de school op zo’n manier helpen dat ze op een bepaald moment niet langer van onze steun afhankelijk is. Wanneer we merken dat we eigenlijk overbodig zijn, dan zal ons project pas echt geslaagd zijn...

Anno 2016-2018

Er is een nieuwe directeur aangesteld: Epilius Chilekwa. De vorige directeur Rodia Mashu werkt momenteel op het Ministerie van Onderwijs. Door het afstuderen van een aantal vrijwillige leerkrachten is hun aantal van 6 naar 5 en zelfs naar 2 gedaald op een gegeven moment. Het aantal kinderen dat nu school loopt in Makululu C Basic School is echter toegenomen van 1.300 naar 1.739 leerlingen. Daardoor was het nodig om opnieuw vrijwillige leerkrachten aan te trekken.

Momenteel betalen we daarom de lonen voor 9 leraars.

1. Maandelijkse lonen op jaarbasis: 9.000,00 euro

2. Financiële bijdrage voor het bouwen van 2 klaslokalen en 1 zorgklas voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben: 2.353,00 euro

3. Dieper boren van de huidige waterput en aankoop nieuwe waterpomp: 4.727,00 euro. Een heel hoog bedrag maar broodnodig omdat alleen de waterput van de school zo diep is dat ze onder de enorme lagen bodemvervuiling blijft en zuiver drinkwater biedt.

4. Aankoop pedagogisch materiaal: boeken, schriften, modem, digitale camere, software, laptop en 12 desktop computers en inktpatronen voor de printers. Het behoort tot het curriculum dat kinderen die afstuderen een toets afleggen om hun vaardigheden met de computer aan te tonen. Die examenstof moet afgedrukt worden als bewijs dat ze de toets goed afgelegd hebben, anders krijgen ze hun diploma niet. De Zambiaanse overheid betaalt geen enkele bijdrage hiervoor, daarom nemen wij het op ons: 4.159,00 euro.

5. Opleiding 1 vrijwillige leerkracht: 652,00 euro Een tweede groep Essenaren is in 2017 afgereisd naar Zambia en heeft de school bezocht. Ze hebben daarom kunnen zien dat de school goed en degelijk gerenoveerd is. De nieuwe klassen worden goed gebruikt en de waterput functioneert prima.

We zijn blij om te zien dat het geld dat we al jaren opsturen goed besteed wordt.


website door Koen Michielsen bvba, Essen